Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγιο, σχέσεις μεταξύ των συζύγων, ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων, σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, συμμετοχή στα αποκτήματα, υιοθεσία.

Δικαστική Συμπαράσταση

Κληρονομικό Δίκαιο: Διαθήκες, Κληρονομητήρια, Εκτέλεση Διαθήκης.

Εμπράγματο Δίκαιο- Ακίνητα: Ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομικός έλεγχος, μεταβίβαση ακινήτων, εμπράγματες ασφάλειες, έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις ακινήτων, απαλλοτριώσεις, αποχαρακτηρισμοί, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.

Μισθώσεις (αστικές, εμπορικές).

Παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων στην Ελλάδα.

Δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την ιδιοκτησία ακινήτων.

Διαχείριση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

Επίλυση θεμάτων Κτηματολογίου. Ένταξη ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Δικαστικές ενέργειες για την αναγνώριση ακινήτου και την ένταξή του στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Μισθωτικές Διαφορές: Διευθετήσεις διαφορών -δικαστικά και εξώδικα- αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ συνιδιοκτητών (κοινόχρηστα κλπ) καθώς και διαφορών από τις σχέσεις μεταξύ εκμισθωτών (ιδιοκτητών) και μισθωτών (ενοικιαστών).

Αυτοκίνητα: Διεκδίκηση απαιτήσεων προερχόμενες από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Εξώδικες διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές εταιρείες για την ικανοποίηση από ζημίες εξ αυτοκινήτων, υλικές και σωματικές και από θανατηφόρα ατυχήματα.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Αξιόγραφα: Έκδοση Διαταγής Πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, κλπ αξιόγραφα. Αναγκαστική Εκτέλεση για την είσπραξη των απαιτήσεων.

Εμπορικό Δίκαιο- Εταιρείες

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Εμπορικά Σήματα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία.

Εταιρικό Δίκαιο: συστάσεις, τροποποιήσεις, λύσεις εταιρειών κάθε μορφής.

Συμμετοχή σε Δ.Σ. εταιρειών και συνεχή συνεργασία με παροχή συμβουλών προς τη Διοίκηση. Κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, εξαγορές. Δικαιοπαροχή (Franchising). Πτώχευση.

Εργατικό Δίκαιο

Επεξεργασία συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου και τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις.

Κατάρτιση συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου και εντολής.

Συμβουλές σε θέματα κατάρτισης των όρων εργασίας στις ατομικές συμβάσεις.

Συμβουλές για την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, για την αποτροπή μονομερούς μεταβολής των συνθηκών και την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων.

Παροχή συμβουλών εργατικού δικαίου σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων.

Μεταβολές συνθηκών εργασίας.

Ασφάλεια κατά την εργασία.

Αποζημίωση και άλλες απαιτήσεις εργαζομένων.

Δικαστική επίλυση ατομικών και ομαδικών εργατικών υποθέσεων.

Συμβουλευτική υποστήριξη ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων για τους όρους εγκατάστασης, εξαγοράς, συγχώνευσης εταιρειών, ή γενικότερα μεταβίβασης επιχειρήσεων με σχεδιασμό ή διατήρηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Αντιμετώπιση ζητημάτων σε περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων ή καταγγελίας ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Στήριξη εργοδοτών και εργαζομένων για την εγκυρότητα επιμέρους όρων συμβάσεων εργασίας, παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων, δεσμευτικότητα των όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας σε σχέση με συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις.

Συμβάσεις

Διαπραγμάτευση, σύναψη και παρακολούθηση κάθε είδους σύμβασης.νΕυθύνη από διαπραγματεύσεις, ευθύνη παραγωγών, ευθύνη από αδικοπραξία.

Συνεταιρισμοί- Σωματεία- Ιδρύματα (Ίδρυση, λειτουργία, λύση).

Αναγκαστική Εκτέλεση (Κατασχέσεις, Πλειστηριασμοί, Ανακοπές, Αναστολές).