Η Ελληνική έννομη τάξη, μέχρι πρόσφατα, παρείχε στους πολίτες της συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης των διαφορών τους, περιορίζοντας τις επιλογές τους κυρίως εντός των δικαστικών αιθουσών.

Καίτοι η Ελλάδα έδωσε τα φώτα της παγκοσμίως στο πεδίο της επίλυσης διαφορών και της απονομής της δικαιοσύνης, μόλις πρόσφατα υιοθέτησε μία εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών, η οποία τυγχάνει εφαρμογής με επιτυχία ήδη από ετών σε αρκετά κράτη, τα οποία θεωρούνται ότι έχουν προχωρήσει, εξελίξει και εκσυγχρονίσει τρόπους και μεθόδους στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών των πολιτών τους.

Μόλις το έτος 2010 δημοσιεύθηκε ο σχετικός νόμος της Διαμεσολάβησης (ν. 3898/2010) ο οποίος επιχείρησε να εναρμονίσει την ελληνική έννομη τάξη με την σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-5-2008) εισάγοντας τον τρόπο αυτό σε διαφορές εμπορικών και αστικών υποθέσεων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η διαμεσολάβηση είναι μία εξωδικαστική διαδικασία, όπου τα μέρη επικοινωνούν μεταξύ τους εκουσίως, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, του Διαμεσολαβητή, προσδιορίζουν ισότιμα τη διαφορά τους, προσπαθούν να εξεύρουν εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή της και επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα ικανοποιεί τα συμφέροντα τους.

ΠΩΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση επαφίεται στην πρωτοβουλία των μερών και αποτελεί μία μη δεσμευτική, καθαρά ιδιωτική μέθοδο επίλυσης των διαφορών των συμμετεχόντων μερών, η οποία εποπτεύεται και διευθύνεται από τον Διαμεσολαβητή.

Μία από τις βασικές αρχές λειτουργίας της είναι η εθελούσια συμμετοχή των μερών στη διαδικασία, και μάλιστα με τη δυνατότητα αποχωρήσεώς τους από αυτή, οποτεδήποτε και άνευ συνεπειών- αντίθετα με ότι συμβαίνει στη δικαστική επίλυση των διαφορών.

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Η διαμεσολάβηση εποπτεύεται και διευθύνεται από τον Διαμεσολαβητή, ο οποίος (πρέπει να) είναι:

 • Διαπιστευμένος από το Κράτος
 • Αμερόληπτος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
 • Ανεξάρτητος από τα μέρη
 • Ουδέτερος προς τα μέρη
 • Εχέμυθος (κατά τη διαδικασία αλλά και μετά από αυτήν)

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η διαδικασία διέπεται από τις αρχές:

 • της εχεμύθειας, για την προστασία του απορρήτου και των πληροφοριών που θα ανταλλάξουν τα μέρη κατά τη διαδικασία,
 • της ευελιξίας, αφού η πορεία της προσδιορίζεται ελεύθερα από τον Διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τα μέρη, και από τον έλεγχο των ίδιων των μερών επί της διάρκειάς και κυρίως της έκβασής της, αφού μόνο αυτά μπορούν να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα επιλύσουν την διαφορά τους ή να τερματίσουν τη διαδικασία όποτε το επιθυμούν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της διαδικασίας είναι η ταχύτητα επίλυσης της διαφοράς: Στην περίπτωση που επιλεγεί η επίλυση της διαφοράς δικαστικώς, πέραν του ότι ο προσδιορισμός και η εκδίκαση υποθέσεως αλλά και η αναμονή για την έκδοση δικαστικής αποφάσεως δυστυχώς συνήθως διαρκεί για έτη, προβλέπονται και ένδικα μέσα τα οποία συνεχίζονται και κατά την εκτέλεση της εκδιδόμενης απόφασης. Στη διαμεσολάβηση αντιθέτως δεν νοούνται ένδικα μέσα, αφού αυτή ή καταλήγει σε φιλικό διακανονισμό ή αποτυγχάνει.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ενδεχόμενη συμφωνία στη διαμεσολάβηση μπορεί να επιτευχθεί μετά από συζητήσεις μεταξύ των μερών, με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, ελέγχοντας και εκτιμώντας ακόμα και μη νομικά στοιχεία που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους καθώς οι λύσεις είναι προσανατολισμένες στα συμφέροντα των μερών.

ΚΟΣΤΟΣ: Ενώ το κόστος μίας δικαστικής διαμάχης μπορεί να κοστίσει αρκετά στα μέρη που θα προσφύγουν στα δικαστήρια, χωρίς μάλιστα αυτό να μπορεί να υπολογιστεί εξαρχής, στη Διαμεσολάβηση το κόστος είναι εξαρχής προσδιορισμένο, εξαρχής πληρωτέο και άπαξ καταβαλλόμενο.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ)

 • Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
 • Σε υποθέσεις αυτοκινητιστικών διαφορών.
 • Σε διαφορές με ασφαλιστικές εταιρείες ή Τράπεζες.
 • Σε εργατικές διαφορές.
 • Σε μισθωτικές διαφορές.
 • Σε ορισμένες διαφορές οικογενειακής φύσεως.
 • Στο Σχολείο.
 • Σε εσωτερικές διαδικασίες διαμεσολάβησης αλλά και σε διασυνοριακές διαφορές.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για το μέλλον και θα αποβεί προς όφελος όλων των συμμετεχόντων: δικαστών, δικηγόρων και πολιτών. Η εφαρμογή της στην καθημερινότητα ήδη λειτουργεί θετικά και οφείλουμε να την ενισχύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Για περαιτέρω ενημέρωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες μας, το κόστος και τη δυνατότητα υπαγωγής της διαφοράς σας στη Διαμεσολάβηση.